Komunikat z dnia 15.12.2020 r.

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie z dnia 15.12.2020 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie !!!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047
i 2111), w którym w ostatniej zmianie z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniono termin ferii zimowych.

Rada Pedagogiczna, w oparciu o kompetencje wynikające z art. 70 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), uchwaliła zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021, który stanowi punkt II Rocznego Planu Pracy Szkoły.

Przyjęte zmiany dotyczą terminów:

  • ferii zimowych z 18-31.01.2021 r. na 04-17.01.2021 r.;
  • wystawienia ocen uzyskanych w klasyfikacji śródrocznej z 08.01. na 22.01.2021 r.;
  • zebrań członków rady pedagogicznej na I i II poziomie nauczania w celu wstępnego omówienia wyników nauczania z 11.01. na 25.01.2021 r.;
  • zebrania rady pedagogicznej dotyczącego omówienia i zatwierdzenia wyników klasyfikacji śródrocznej z 15.01. na 29.01.2021 r.;
  • zebrania rady rodziców z 12.01. na 28.01.2021 r.;
  • zakończenia  I półrocza z 15.01. na 29.01.2021 r.;
  • rozpoczęcia II półrocza z 16.01. na 30.01.2021 r.

Pozostałe terminy nie ulegają zmianie.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Saczuk