Archiwum kategorii: Stan epidemiczny

Wpisy związane z epidemią koronawirusa COVID-19

Komunikat z dnia 9 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie przypominam/informuję, że:
– 12 czerwca 2020 r.(rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603 ze zm.),
– 16, 17 i 18 czerwca 2020 r. (egzamin ósmoklasisty) są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w SP 275.

W związku z tym, że zaplanowany na 21, 22 i 23 kwietnia egzamin ósmoklasisty nie odbył się i w tych dniach było prowadzone kształcenie na odległość, działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zmieniłam ustalone we wrześniu 2019 r. dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Jednocześnie informuję, że zdecydowana większość nauczycieli jest powołana w skład zespołów nadzorujących (jest ich więcej niż pierwotnie planowano ze względu na wytyczne GIS, MZ i MEN) egzamin w SP 275, w SP 298 oraz w SP 379.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z klas 1-3, którym rodzice w tych dniach nie będą mogli zapewnić opieki i zgłosili je na te zajęcia, będą prowadzone przy zachowaniu wytycznych GIS, MZ, MEN.

Z poważaniem,
Jolanta Saczuk

Komunikat z dnia 5 maja 2020

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie z dnia 5 maja 2020 r.

Na podstawie §18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) informuję, że zawieszam, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 w Warszawie w okresie od 6 maja do 15 maja 2020 r.

W tym okresie nauczyciele oddziałów przedszkolnych nadal prowadzą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Jolanta Saczuk
Dyrektor SP 275

Komunikat Dyrektora Szkoły

do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość.

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jolanta Saczuk
Dyrektor SP 275