Archiwum kategorii: Ogólne

Ogólne wiadomości dotyczące szkoły i środowiska w którym funkcjonuje

Komunikat z dnia 27.03.2021 r.

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie
z dnia 27.03.2021 r.

Szanowni Państwo, 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji I Nauki  z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 561) od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ograniczone zostało funkcjonowanie szkoły.

Zajęcia w oddziałach przedszkolnych oraz klasach 1 – 8 w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie są realizowane
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor szkoły na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek
– zorganizuje zajęcia w oddziale przedszkolnym w szkole.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Saczuk

Komunikat z dnia 19.03.2021 r.

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie
z dnia 19.03.2021 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie !!!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1389 ze zm.).

Od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły.

Zajęcia w klasach I – VIII będą prowadzone na odległość, zgodnie
z tygodniowym planem lekcji.

Zajęcia na odległość będą prowadzone głównie z użyciem platformy OFFICE 365 MS TEAMS.

Oddziały przedszkolne pracują w trybie stacjonarnym w godz. 7.00 – 17.30.

Świetlica szkolna zapewnia opiekę dla dzieci klas I – III osób zatrudnionych
w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w celu umożliwienia wykonywania pracy.
Rodzice/prawni opiekunowie dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, składają wniosek do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Saczuk

Komunikat z dnia 12.03.2021 r.

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie 
z dnia 12.03.2021 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie !!!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1389 ze zm.).

Od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 28 marca 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły.

Klasy I – III pracują w trybie hybrydowym (mieszanym), równomiernie
i naprzemiennie w cyklach tygodniowych (stacjonarnie/zdalnie lub zdalnie/stacjonarnie), według obowiązującego planu lekcji.

Zajęcia w klasach IV – VIII będą prowadzone na odległość, zgodnie
z tygodniowym planem lekcji.

Zajęcia na odległość będą prowadzone głównie z użyciem platformy OFFICE 365 MS TEAMS.

Oddziały przedszkolne pracują w trybie stacjonarnym w godz. 7.00 – 17.30.

Świetlica szkolna zapewnia opiekę dla uczniów klas I – III, którzy pracują w trybie stacjonarnym.

Zajęcia stacjonarne zorganizowane są z uwzględnieniem aktualnych wytycznych MEiN, MZ i GIS.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Saczuk

Komunikat z dnia 7.03.2021 r.

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie
z dnia 07.03.2021 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie !!!
Na podstawie §18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1604)

Od dnia 8 marca 2021 r. do dnia 12 marca 2021 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne w klasach 1 – 3 oraz oddziałach przedszkolnych.

Zajęcia będą prowadzone na odległość, zgodnie z tygodniowym planem lekcji, głównie z użyciem platformy OFFICE 365 MS TEAMS.

W ww. terminie w oddziale sportowym funkcjonującym w szkole, zajęcia sportowe, realizowane na podstawie programu szkolenia, realizowane będą również w formie online.

Od dnia 8 marca 2021 r. do dnia 12 marca 2021 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne w świetlicy szkolnej.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Saczuk

Wszechnica Edukacyjna Targówek

Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek na temat

„Dziecko w czasach pandemii i zdalnej edukacji”

Wykład w formie on-line odbędzie się 15 marca b.r. o godz. 18:00.

Spotkanie poprowadzi dr Aleksandra Piotrowska – pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie. Oprócz pracy naukowej i doradztwa dla rodziców i nauczycieli współpracuje jako społeczny doradca z Rzecznikiem Praw Dziecka i Komitetem Ochrony Praw Dziecka. Zajmuje się także propagowaniem wiedzy psychologicznej, współpracując w tym zakresie jako ekspert z prasą, a także ze stacjami radiowymi oraz telewizyjnymi. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich.

Pandemia i wynikający z niej lock down zmieniły nasze życie, w tym także warunki wzrastania i rozwoju dzieci. Rozważymy zatem, jakie zagrożenia i niebezpieczeństwa wiążą się ze zdalną edukacją, ale wskażemy także jej możliwe jasne strony. I najważniejsze – zastanowimy się, co możemy zrobić, aby dzieciom i ich rodzinom udało się przejść pomyślnie przez ten trudny czas. Przeanalizujemy także czynniki, których obecność może modyfikować wpływ zdalnej edukacji i izolacji na rozwój dzieci.

dr Aleksandra Piotrowska

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: kskrzypczak@um.warszawa.pl do 12 marca b.r.