Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 275

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 275.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre linki mogą być niejednoznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Informatyk SP275.
 • e-mail: awisniewski@sp275.waw.pl
 • telefon: 228111144

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie
 • Adres: ul. Św. Hieronima 2, 03-243 Warszawa
 • e-mail: sp275@edu.um.warszawa.pl
 • telefon: 228111144

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście główne tylko dla osób pełnosprawnych.
Wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu znajdują się z boku i z tyłu budynku.
Wejście od strony wschodniej (budowy stacji metra) dla osób niepełnosprawnych na poziomie kondygnacji sali gimnastycznej i łącznika. Wejście na łącznik od strony północnej (trasy Toruńskiej) – znajduje się pochylnia z kostki brukowej. Wejście na łącznik od strony południowej (boiska) – pochylnia na wózek. Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Parter budynku dostępny dla wszystkich posiada platformę przyschodową dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Na parterze znajduje się łazienka z poręczami dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy ulicy Św. Hieronima za Szkołą znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.