Gastro Team ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

W związku z tym, informujemy, iż składając zamówienie na nasze produkty, zapisując się do newslettera, czy kontaktując się z nami, przekazuje nam Pan/Pani informacje na swój temat, pośród których mogą znajdować się dane osobowe.

Administratorem w/w danych osobowych jest firma Gastro Team Tomasz Kuranowski, 02-445 Warszawa, ul. Parowcowa 18/22a

Zgodnie z obowiązującą w Gastro Team Polityką Bezpieczeństwa, gwarantujemy zachowanie Pani/a danych osobowych w poufności oraz zobowiązujemy się do respektowania Pani/a praw wynikających z wprowadzonego rozporządzenia, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Pani/a danych, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas Pana/i danych osobowych.

Jakie dane przetwarzamy?

Gastro Team przetwarza następujące kategorie danych:

  1. dane kontaktowe;
  2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby realizacji Usługi, wykonania usługi i wystawienia faktury;
  3. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty handlowej

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród

następujących celów:

  1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed realizacją Usługi
  2. w celu zawarcia i wykonania Usługi, którą zamówili Państwo w Gastro Team
  3. w celu wykonania umowy zawartej z Gastro Team na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
  4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Gastro Team np. wystawienia faktury

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Gastro Team , podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania Usługi/Umowy. W przypadku niepodania danych osobowych Usługa nie będzie zrealizowana. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Gastro Team w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji.

Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Gastro Team jest legalne.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili może Pani/Pan skontaktować się z nami, piszą na adres: biuro@gastroteam.pl

Z poważaniem,

GASTRO TEAM Tomasz Kuranowski
(022) 863-32-63
www.gastroteam.pl