Komunikat z dnia 9 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie przypominam/informuję, że:
– 12 czerwca 2020 r.(rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603 ze zm.),
– 16, 17 i 18 czerwca 2020 r. (egzamin ósmoklasisty) są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w SP 275.

W związku z tym, że zaplanowany na 21, 22 i 23 kwietnia egzamin ósmoklasisty nie odbył się i w tych dniach było prowadzone kształcenie na odległość, działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zmieniłam ustalone we wrześniu 2019 r. dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Jednocześnie informuję, że zdecydowana większość nauczycieli jest powołana w skład zespołów nadzorujących (jest ich więcej niż pierwotnie planowano ze względu na wytyczne GIS, MZ i MEN) egzamin w SP 275, w SP 298 oraz w SP 379.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z klas 1-3, którym rodzice w tych dniach nie będą mogli zapewnić opieki i zgłosili je na te zajęcia, będą prowadzone przy zachowaniu wytycznych GIS, MZ, MEN.

Z poważaniem,
Jolanta Saczuk

VIII Ogród Jordanowski – rekrutacja 2020/2021

Szanowni Państwo,
zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na bezpłatne zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci organizowane w przyszłym roku. Nie wiemy co przyniesie los, ale Ogród działa dla Was bez opóźnień.

Miło Was będzie ujrzeć, chociaż w elektronicznym systemie rekrutacji.

W związku z sytuacją epidemiologiczną, wnioski przyjmowane będą wyłącznie elektronicznie, w formie skanów dokumentów.

Adres mailowy: oj8@edu.um.warszawa.pl

Szczegółowe informacje na stronie www.oj8.edu.pl

Do zobaczenia!!!

Elektroniczny system rekrutacji:
https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action

W razie wątpliwości, prosimy o kontrakt mailowy oj8@edu.um.warszawa.pl
lub telefoniczny 22 811 39 88 

Komunikat z dnia 5 maja 2020

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie z dnia 5 maja 2020 r.

Na podstawie §18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) informuję, że zawieszam, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 w Warszawie w okresie od 6 maja do 15 maja 2020 r.

W tym okresie nauczyciele oddziałów przedszkolnych nadal prowadzą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Jolanta Saczuk
Dyrektor SP 275