Komunikat z dnia 15.12.2020 r.

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie z dnia 15.12.2020 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie !!!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047
i 2111), w którym w ostatniej zmianie z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniono termin ferii zimowych.

Rada Pedagogiczna, w oparciu o kompetencje wynikające z art. 70 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), uchwaliła zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021, który stanowi punkt II Rocznego Planu Pracy Szkoły.

Przyjęte zmiany dotyczą terminów:

  • ferii zimowych z 18-31.01.2021 r. na 04-17.01.2021 r.;
  • wystawienia ocen uzyskanych w klasyfikacji śródrocznej z 08.01. na 22.01.2021 r.;
  • zebrań członków rady pedagogicznej na I i II poziomie nauczania w celu wstępnego omówienia wyników nauczania z 11.01. na 25.01.2021 r.;
  • zebrania rady pedagogicznej dotyczącego omówienia i zatwierdzenia wyników klasyfikacji śródrocznej z 15.01. na 29.01.2021 r.;
  • zebrania rady rodziców z 12.01. na 28.01.2021 r.;
  • zakończenia  I półrocza z 15.01. na 29.01.2021 r.;
  • rozpoczęcia II półrocza z 16.01. na 30.01.2021 r.

Pozostałe terminy nie ulegają zmianie.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Saczuk

Wszechnica Edukacyjna – Grudzień 2020

Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. „Biologia człowieka, a jego miejsce we współczesnym świecie”.

Wykład w formie on-line odbędzie się 14 grudnia b.r. o godz. 18:00.

Spotkanie poprowadzi dr Marek Kaczmarzyk – jeden z czołowych neurodydaktyków, będący zarówno neurobiologiem, dydaktykiem akademickim i nauczycielem. Propagator dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych na procesy uczenia się i nauczania. Autor wielu publikacji z zakresu neurodydaktyki i dydaktyki.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: kskrzypczak@um.warszawa.pl do 11 grudnia b.r.

Stypendia m. st. Warszawy im. Jana Pawła II

Stypendia, które tworzą przyszłość Warszawy
Trwa kampania informacyjna prezentująca cele i potencjał stypendiów m. st. Warszawy im. Jana Pawła II –  jednego z najstarszych samorządowych programów stypendialnych w Polsce. W ciągu 15 lat trwania programu m. st. Warszawa przyznało ponad 9000 stypendiów uczniom i studentom ze stołecznych szkół i uczelni. Bohaterami kampanii są obecni i byli laureaci stypendium. Ich historie pokazują, że poprzez udział w programie, młodzi otrzymują coś więcej, niż tylko wsparcie finansowe – mają szansę na rozwój indywidualnych pasji, działanie we wspólnocie i współtworzenie społeczności ludzi zaangażowanych w kształtowanie przyszłości Warszawy.

Więcej: https://www.centrumjp2.pl/stypendia/

Zima w mieście 2021

plakat_zima_2021

Już od 7 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 rozpoczynamy zapisy
do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021.

Zgodnie z komunikatem z dn. 04.12. br. Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej Akcja „Zima w Mieście” 2021 jest adresowana do uczniów klas I-IV szkoły podstawowej 
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczne-polkolonie-dla-najmlodszych

Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2021
Warszawska Akcja „Zima w Mieście” odbędzie się w dniach od 4.01.2021 r. do 15.01.2021 r.
W okresie ferii warszawscy uczniowie z klas I-IV będą mieli zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej – zgodnie z wytycznymi MEN.

Jak się zapisać?
Zapisy na „Zimę w Mieście” 2021 w elektronicznym systemie rozpoczną się 7 grudnia od godziny 12.00 i potrwają do 11 grudnia do godziny 00.00. Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej proszę zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów.
Zapisywać się można pod adresem https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl
Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych, należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 2 jednotygodniowych turnusów, które trwają od poniedziałku do piątku.
Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl od 16 grudnia 2020 r. od godziny 12.00.
Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 16 grudnia od godz. 12.00 do 18 grudnia do godz. 15.00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku.

Feryjne Placówki Edukacyjne
Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.00-8.00 do 16.00-17.00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym na stałe w Warszawie.
Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

Zasady opieki nad dziećmi podczas ferii
Feryjne Placówki Edukacyjne będą funkcjonowały zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wprowadza się m.in. ograniczenie do 12-14 uczniów w grupie. Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Stworzenie bezpiecznych warunków dla wszystkich uczestników jest dla nas priorytetowym zadaniem.

Wszystkie informacje dotyczące Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 dostępne są na stronie https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

Zapraszamy!

Przeciwdziałanie otyłości

Zaproszenie do udziału w projekcie adresowanym

do uczniów klas I-VI w zakresie przeciwdziałania otyłości 

Serdecznie zapraszamy do udziału w „Regionalnym programie zdrowotnym w zakresie otyłości dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. Realizatorem projektu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie.

Projekt jest adresowany do dzieci z klas I-VI (wiek 6-12 lat)
z podejrzeniem lub stwierdzoną otyłością, będących uczniami szkół
położonych na terenie woj. mazowieckiego.

Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłaszać udział dzieci w projekcie poprzez wypełnienie on-line formularza rekrutacyjnego na stronie www.coms.pl/projekty-unijne/otylosc/formularz-rekrutacyjny-otylosc 

Dokumenty aplikacyjne oraz regulamin uczestnictwa dostępne są do pobrania ze strony internetowej: http://www.coms.pl/projekty-unijne/otylosc/do-pobrania-otylosc 

Więcej informacji pod numerem telefonu:  885 557 585, e-mail: projekty@coms.pl

Adres: COMS, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

Z poważaniem,
Izabela Flisiuk

Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie
Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Tel.kom.  +48 885 557 585

Główne założenia programu oraz zasady uczestnictw w nim.
1. Uczestnictwo w projekcie trwa 3 miesiące.
2. Projekt obejmuje:
a) badanie lekarskie kwalifikacyjne,
b) badanie lekarskie i fizjoterapeutyczne początkowe,
c) zajęcia ruchowe grupowe (2x w tygodniu 45’, łącznie 20 zajęć),
d) konsultacje dietetyczne (1 konsultacja 1h, 3 konsultacje 30’),
e) warsztaty edukacyjne dla dzieci (1 zajęcia 45’),
f) warsztaty edukacyjne dla rodziców/opiekunów (1 zajęcia 45’),
g) badanie lekarskie kontrolne,
h) badanie lekarskie i fizjoterapeutyczne końcowe.

Z życia grupy 0B

Grudzień

Mikołajki

Mikołajki to dla dzieci jeden z najpiękniejszych dni w przedszkolu… to taki dzień, na który dzieci przez cały rok czekają z niecierpliwością. Od samego rana wszystkie przedszkolaki wyglądały przez okna w poszukiwaniu mikołajowych sań. Święty Mikołaj nie zawiódł dzieci i zostawił upominki pod choinką.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólne ubieranie choinki

 

 

 

 

Zamek Pani Zimy

 

 

 

 

Listopad

Andrzejkowe wróżby

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Pluszowego Misia

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik   Święto dyni

 

 

 

 

Plakat „Biblioteczna SOWA – MĄDRA GŁOWA”

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień  Nasze zasady