Regulamin

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 275

 1. Samorząd szkolny powołany jest w oparciu o przepisy zawarte w art. 55 ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (ze zmianami).
 2. Samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”, działa w oparciu o regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 3. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 4. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły podzieleni na dwie grupy wiekowe działające w samorządzie klas I-III oraz samorządzie klas IV-VI.
 5. W celu usprawnienia pracy samorządu, w klasach wybierane są trzyosobowe samorządy klasowe, które tworzą samorząd szkolny.
 6. Organem samorządu szkolnego jest rada samorządu.
 7. Rada samorządu wybierana jest na każdy rok szkolny przez uczniów klas IV-VI w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym i bezpośrednim.
 8. W skład rady Samorządu wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz trzech członków.
 9. Rada samorządu jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
 10. Samorząd szkolny poprzez przedstawicieli rady samorządu może przedstawić radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów takich jak:
  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  2. prawo do jawnej, umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu.
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  4. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
  5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
  6. prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu oraz Rzecznika Praw Ucznia.
 11. Decyzje Samorządu Szkolnego zapadają zwykłą większością głosów.
 12. Spotkania są protokołowane.

ORDYNACJA WYBORCZA DO WŁADZ
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 275

 1. Do władz samorządu szkolnego wybierani mogą być uczniowie klas IV-VI, posiadający dobre wyniki w nauce oraz zachowanie.
 2. Prawo wyborcze przysługiwać będzie wszystkim uczniom klas IV-VI.
 3. Wybory do władz samorządu odbywać się będą we wrześniu.
 4. Z każdej klasy może być zgłoszonych maksimum 2 kandydatów, którzy muszą uzyskać pisemne poparcie przynajmniej 30 kolegów.
 5. Kampania wyborcza będzie rozpoczynać się dwa tygodnie przed dniem wyborów. Będą obowiązywać w niej zasady „FAIR PLAY”.
 6. W skład komisji wyborczej wchodzi po jednej osobie z klas IV-VI, wytypowanej przez opiekuna samorządu.
 7. Wyniki wyborów ogłoszone zostaną przez komisję wyborczą w ciągu najbliższego tygodnia po wyborach.
 8. Wybory będą równe, tajne i bezpośrednie co oznacza, że każdy głos jest tak samo ważny, nikt nie musi wiedzieć na kogo głosowałeś(-aś), każdy głosuje sam za siebie.
 9. Kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów obejmuje funkcję przewodniczącego samorządu. Osoby, które zajmą kolejne miejsca obejmą stanowiska: wiceprzewodniczącego i członków rady samorządu (3 osoby).
 10. Kadencja władz trwa rok.
 11. Wcześniejsze odwołanie władz lub poszczególnych jej członków może nastąpić na pisemny wniosek dyrektora szkoły, opiekuna samorządu, wychowawcy klasy lub minimum 10 członków samorządu szkolnego. Wniosek jest rozpatrywany na zebraniu plenarnym samorządu.
 12. W przypadku braku poparcia dla wniosku złożonego przez dyrektora szkoły, opiekuna samorządu lub wychowawcy klasy, rada samorządu szkolnego zgłasza na ręce dyrektora pisemne uzasadnienie podjętej decyzji.
 13. Dyrektor przedstawia stanowisko rady samorządu członkom rady pedagogicznej.
 14. Rada pedagogiczna podejmuje ostateczną decyzję o pozostawieniu lub odwołaniu władz samorządu szkolnego lub poszczególnych jej członków.
 15. Samorząd wybiera opiekuna spośród rady pedagogicznej.