Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji uczniów do świetlicy

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 

Rok szkolny 2018/2019

           

             W nowym roku szkolnym świetlica obejmie opieką dzieci z klas I-VIII, których rodzice zgłoszą potrzebę opieki pozalekcyjnej na terenie szkoły.

          Zapisy dzieci będą się odbywały od początku nowego roku szkolnego do 21 września 2018 r. Dzieci przyjmujemy na podstawie Kart zgłoszenia, które znajdują się od 20 czerwca u wychowawców świetlicy oraz są do pobrania na stronie internetowej  szkoły  (link  poniżej) . 

        W przypadku zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego  rzeczywistej potrzeby korzystania z opieki świetlicowej w innym terminie niż wymieniony powyżej, wychowawcy są zobowiązani do wydania Karty i przyjęcia ucznia do świetlicy.

         Karty zgłoszenia wypełniają rodzice/opiekunowie prawni, podając konieczne informacje, niezbędne do zapewnienia dziecku opieki i bezpieczeństwa podczas jego przebywania w świetlicy. Niezwykle ważne jest dokładne wypisanie osób upoważnionych do odbioru dziecka, z zachowaniem ochrony danych osobowych.

        Wszelkie wnioski, uwagi oraz pytania dotyczące przyjęcia ucznia do świetlicy należy zgłaszać do kierownika lub wychowawcy.

         Informacje na temat funkcjonowania świetlicy znajdują się w Regulaminie Świetlicy  na stronie internetowej szkoły.

                                                                                                       Kierownik świetlicy

Karta zgłoszenia  do świetlicy 2018-2019

 

 

 

Głównym celem naszej pracy pedagogicznej jest zapewnienie dzieciom przebywającym w świetlicy szkolnej troskliwej opieki i bezpieczeństwa oraz umożliwienie rozwoju zdolności i zainteresowań…

Poniżej zamieszczamy kilka informacji organizacyjnych dla rodziców: