Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji uczniów do świetlicy

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 

Rok szkolny 2021/2022

           

             W nowym roku szkolnym świetlica obejmie opieką dzieci z klas I-VIII, których rodzice zgłoszą potrzebę opieki pozalekcyjnej na terenie szkoły.

          Zapisy dzieci będą się odbywały od 10 czerwca do 10 września. Dzieci przyjmujemy na podstawie Kart zgłoszenia, które znajdują się od 10 czerwca u wychowawców świetlicy oraz są do pobrania na stronie internetowej  szkoły. 

        W przypadku zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego  rzeczywistej potrzeby korzystania z opieki świetlicowej w innym terminie niż wymieniony powyżej, wychowawcy są zobowiązani do wydania Karty i przyjęcia ucznia do świetlicy.

         Karty zgłoszenia wypełniają rodzice/opiekunowie prawni, podając konieczne informacje, niezbędne do zapewnienia dziecku opieki i bezpieczeństwa podczas jego przebywania w świetlicy. Niezwykle ważne jest dokładne wypisanie osób upoważnionych do odbioru dziecka, z zachowaniem ochrony danych osobowych.

        Wszelkie wnioski, uwagi oraz pytania dotyczące przyjęcia ucznia do świetlicy należy zgłaszać do kierownika lub wychowawcy.

         Informacje na temat funkcjonowania świetlicy znajdują się w Regulaminie Świetlicy  na stronie internetowej szkoły.

                                                                                                       Kierownik świetlicy