Komunikat z dnia 9 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie przypominam/informuję, że:
– 12 czerwca 2020 r.(rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603 ze zm.),
– 16, 17 i 18 czerwca 2020 r. (egzamin ósmoklasisty) są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w SP 275.

W związku z tym, że zaplanowany na 21, 22 i 23 kwietnia egzamin ósmoklasisty nie odbył się i w tych dniach było prowadzone kształcenie na odległość, działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zmieniłam ustalone we wrześniu 2019 r. dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Jednocześnie informuję, że zdecydowana większość nauczycieli jest powołana w skład zespołów nadzorujących (jest ich więcej niż pierwotnie planowano ze względu na wytyczne GIS, MZ i MEN) egzamin w SP 275, w SP 298 oraz w SP 379.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z klas 1-3, którym rodzice w tych dniach nie będą mogli zapewnić opieki i zgłosili je na te zajęcia, będą prowadzone przy zachowaniu wytycznych GIS, MZ, MEN.

Z poważaniem,
Jolanta Saczuk