Wszechnica Edukacyjna Targówek

Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt.

Samosterowność, czyli jak przygotować dziecko do prowadzenia dobrego życia teraz i w przyszłości.

Wykład w formie on-line odbędzie się 19 kwietnia b.r. o godz. 18:00.

Spotkanie poprowadzi Nina Gralczyk – nauczycielka języka polskiego w szkole średniej, edukatorka, trenerka procesu wspomagania w oświacie, prowadzi szkolenia w zakresie neurodydaktyki, kompetencji kluczowych, TIK, przywództwa w oświacie, edukacji konwergencyjnej. Współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Cognitus w Warszawie w zakresie szkoleń i doradztwa, prezeska Fundacji ANKRA.

  • Dlaczego wychowanie do efektywnej samosterowności powinno być jednym z głównych celów edukacyjnych?
  • Jak tworzyć środowisko edukacyjne sprzyjające rozwojowi poczucia wpływu?
  • W jaki sposób relacje uczeń – nauczyciel – rodzic kształtują struktury neurobiologiczne dziecka, umożliwiając lub utrudniając rozwój samosterowności?
  • Jak sprawić, by dzieci w przyszłości potrafiły budować lepszą jakość świata i potrafiły wpływać na jakość swojego życia.

Zapraszam na wykład dotyczący neurobiologicznych, psychologicznych i społecznych aspektów samosterowności.

Nina Gralczyk

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: kskrzypczak@um.warszawa.pl do 16 kwietnia b. r.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

„Nie bądź zielony, świeć na niebiesko”

2 kwietnia tradycyjnie obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. „Nie bądź zielony, świeć na niebiesko” – takie hasło przyświeca nam od 4 lat. W naszej szkole co roku odbywały się warsztaty, podczas których mogliśmy wyobrazić sobie jak widzą świat nasi koledzy i koleżanki z autyzmem. W tym roku podchodzimy do tematu niestandardowo – bo i czas mamy niestandardowy.

Jeśli chcesz przyłączyć się do akcji:
– wyślij nam zdjęcie w niebieskim stroju/niebieska bluzka – wspólnie z mamą, tatą, rodzeństwem i wyślij na adres dorota.brzezinska@sp275.waw.pl  do 15 kwietnia 2021r.
– wyślij nam dobre słowo, które skierowałbyś do osoby z autyzmem
– stwórz plakat
Wysłanie zdjęcia lub plakatu wiąże się ze zgodą na publikację wizerunku lub plakatu na stronie szkoły.
– na stronie Fundacji JIM możesz podzielić się swoją historią związaną z osobą z autyzmem.

Pamiętaj! Autyzm to nie choroba.

Zachęcamy do odwiedzenia stron, które pozwolą pogłębić wiedzę na temat autyzmu.
https://www.polskananiebiesko.pl/   – Fundacja JIM
https://www.youtube.com/watch?v=QLv-dvLCgAg&t=34s  – Świat oczami dziecka z autyzmem – dla najmłodszych.
https://www.youtube.com/watch?v=vzr5VjpHHW4&t=5s – Świat oczami osoby z autyzmem – dla starszych.
Razem można więcej! Pokażmy jak co roku, że na nas można liczyć.

Zapraszamy wszystkich do udziału w akcji

Małgorzata Okuń, Anna Mieńko, Dorota Brzezińska

Komunikat z dnia 27.03.2021 r.

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie
z dnia 27.03.2021 r.

Szanowni Państwo, 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji I Nauki  z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 561) od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ograniczone zostało funkcjonowanie szkoły.

Zajęcia w oddziałach przedszkolnych oraz klasach 1 – 8 w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie są realizowane
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor szkoły na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek
– zorganizuje zajęcia w oddziale przedszkolnym w szkole.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Saczuk

Komunikat z dnia 19.03.2021 r.

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie
z dnia 19.03.2021 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie !!!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1389 ze zm.).

Od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły.

Zajęcia w klasach I – VIII będą prowadzone na odległość, zgodnie
z tygodniowym planem lekcji.

Zajęcia na odległość będą prowadzone głównie z użyciem platformy OFFICE 365 MS TEAMS.

Oddziały przedszkolne pracują w trybie stacjonarnym w godz. 7.00 – 17.30.

Świetlica szkolna zapewnia opiekę dla dzieci klas I – III osób zatrudnionych
w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w celu umożliwienia wykonywania pracy.
Rodzice/prawni opiekunowie dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, składają wniosek do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Saczuk